Crtanje i viziranje postavke

Crtanje postavke na časovima crtanja se započinje tako što se prvo vizira visina u odnosu na širinu kompozicije. To uradimo tako što ispruženom rukom sa iglom za viziranje izmerimo kompletnu visinu postavke u odnosu na širinu postavku tj. koliko puta se visina sadrži u širini.

Zatim viziramo položaj linija stola tj. njihovu kosinu i odnos dužina. Kosinu određujemo tako što držeći iglu za viziranje ukočimo ruku, zažmurimo na jedno oko, postavimo iglu ispred sebe u pravcu viziranog predmeta. Zatim tim položajem igle prenosimo tačno dobijeni ugao na papir i obeležavamo ugljenom.

Kada na času crtanja postavimo sve linije osnove tj. stola prelazimo na crtanje predmeta. Krećemo od crtanja najdominantijeg predmeta (to je u ovom slučaju šestougaona prizma). Odredimo viziranjem gde se nalaze ležeće tačke prizme na osnovi i zatim podižemo linije prema gore.

Zatim određujemo visinu linija u odnosu na širinu prizme (koju smo odredili u poređenju sa glavnom linijom stola).

Glavna linija stola je najduža linija u postavci. Spajamo ove tačke i dobijamo konstrukciju prizme. Zatim crtamo žičanu konstrukciju. Određujemo ležeće tačke i spajamo ih. Onda podižemo linije čije dužne merimo u odnosu na položenu glavnu stranu žičanog predmeta (onu najbližu nama). I tako spajanjem dobijamo još jedan gotovi predmet.

Prelazimo na crtanje rama koga delimično prekrivaju kocka i prizma. Odredimo gde linije rama seku predhodna dva predmeta i povlačimo uspravne linije u ovom slučaju pod blagom kosinom. Merimo koliko se puta visina rama sadrži u glavnoj liniji stola i to postavljamo, da bi zatim širinu rama vizirali u odnosu na postavljenu visinu.

Crtanje oblih predmeta

Od oblih predmeta na ovoj postavci imamo flašu, tikvu, džezvu, pomarandžu i limun. Možemo da krenemo od crtanja flaše. Izviziraćemo razmak između desne stranice prizme i flaše i postaviti uspravnu liniju. Zatim odredimo poziciju džezve, na kojoj udaljenosti od glavne stranice stola i postavljamo liniju. Odredimo visinu i širinu džezve bez ulaženja u detalje, postavljamo mesto gde će se kasnije ucrtati oblik posude.

Prelazimo na crtanje tikve i to tako što nacrtamo izviziranim merama mesto gde će biti ucrtana lopta tikve, a odatle odredimo položaj drške tikve. Kasnije ulazimo u karakter oblika.

Limun i pomarandža se nalaze u žičanom elementu i postavljamo ih kao i predhodne oble predmete tj. kao mesto u kome će biti ucrtan njihov oblik.
Druga faza crtanja oblih predmeta je postavljanje linije kroz sredinu mesta ostavljenog za ucratavanje oblika predmeta. Recimo, ako smo na mestu za džezvu nacrtali pravougaonik, povlačimo uspravnu liniju kroz sredinu. To radimo zato da bismo lakše uočili i nacrtali udubljena i proširenja na zadatom predmetu.Obli predmeti najčešće imaju identične polovine.
Na kraju ucrtavamo položaj draperija.