Crtanje kompozicije

Časovi crtanja pokazaće vam da pristup komponovanju predstavlja aktivnost u okviru određenog prostora ili formata koji ima širinu i visinu kod slika i dubinu kod skulpture i arhitekture. Aktivnost u komponovanju ispoljava se u nastojanju da uspostavljeni odnosi budu dinamični da bi time stvorili veću optičku privlačnost. Isto tako nastoji se da prostorna građa bude bogata i istančano definisana jer se na taj način pruža bogatiji doživljaj.

Elementi kompozicije

Osnovni smisao neke kompozicije sagledava se na osnovu toga koliko su i kako elementi kompozicije prevazišli slučajnost i u kojoj meri ostvaren odnos ukazuje na prepoznatljiv lični stil i na obeležja vremena u kojim je kompozicija nastala. Elementi kompozicije su osnovni činioci, faktori građe forme. Postoji sedam likovnih elemenata i to su:
• Crta ili linija
• Smer ili pravac kretanja
• Oblik
• Veličina
• Tekstura ( kvalitet površine )
• Valer ( stepen svetline )
• Boja
Kombinacija ovih elemenata prilikom crtanja može da da svaku vizuelnu predstavu prostora. Crte ili linije mogu da budu prave ili krive.
Postoje četri osnovna smera: horizontalni, vertikalni, levi kosi i desni kosi. Kosih smerova ima beskonačno mnogo, jedni su bliži horizontalnom, a drugi vertikalnom smeru. Kosi smerovi se zovu i dijagonalni.
Postoje prirodni i geometrijski oblici. U krugu oblika susedni oblici su harmonični, a suprotni kontrasni. Najveći kontrast je između kruga i trougla.
Tekstura se odnosi na povšinu u prirodi, predmete upotebe i umetnosti. Površine mogu biti hrapave ili glatke, mat i sjajne kao i suve i vlažne. U jednom vizuelnom polju teksture mogu biti harmonične ili kontrasne.
Veličina se odnosi na oblik, intervale i mase. Veličina je odnos većeg prema manjem i obrnuto.
Valer je stepen svetline na povšini. On se manifestuje kao crno i belo, ali i kao boja. Između crnog i belog su sive što zavisi od koeficijenta tamnog ili svetlog. Najveći kontrast valera je odnos crno-belo.
Boje se dele na osnovne i izvedene boje.

Principi komponovanja

Kompozicijski principi estetskog rada ili umetničke strukture su:
• Ponavljnje ili repeticija
• Izmenjivanje ili alternacija
• Gradacija
• Harmonija
• Kontrast, opozicija ili konflikt
• Dominanta
• Jedinstvo
• Ravnoteža
Postoje tri načina kombinovanja elemenata. Mogu biti identični, slični ili u potpunom kontrastu. Repeticija se u likovnoj umetnosti odnosi na prostornu dimenziju. Harmonija je kombinovanje jedinica koje su u jednoj ili više osobina srodne, a krajnji kontrast ili diskord je kombinacija potpuno nesrodnih elemenata. Gradacija je posebna vrsta kombinacija kontasta i harmonije. Gradaciju pokazuje valerska letvica gde su belo i crno povezani neprekidnim redom sivih koje su međusobom slične ili harmonične. Kontrast je suprotnost, raznolikost koja izaziva interesovanje. Kompozicija kojoj nedostaju kontrasti obično deluje jednolično ili prazno.